گروه آموزشی رهاورد

دوره هوش و استعدایابی (ویژه دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم)

جلسه اول هوش و استعداد یابی(۱۴۰۲/۱۰/۲۰)

جلسه دوم هوش و  استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۲۷)

جلسه سوم هوش و استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۰۴)

جلسه چهارم هوش و  استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۱۱)

جلسه پنجم  هوش و استعدادیابی {هوش منطق ریاضی ۱ {(۱۴۰۲/۱۱/۱۷)}

جلسه ششم هوش و استعدادیابی{ هوش طبیعی ۱ {(۱۴۰۲/۱۱/۱۸)}

 جلسه هفتم هوش و استعداد یابی {(هوش کلامی ۱ (۱۴۰۲/۱۱/۲۴)}

 جلسه هشتم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۲ (۱۴۰۲/۱۱/۲۵)}

جلسه نهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۲ (۱۴۰۲/۱۱/۲۵)}

 جلسه دهم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۳و۴ (۱۴۰۲/۱۲/۱)}

 جلسه یازدهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۳ (۱۴۰۲/۱۲/۲)}

 جلسه دوازدهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۲ (۱۴۰۲/۱۲/۲)}

 جلسه سیزدهم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۵ (۱۴۰۲/۱۲/۸)}

 جلسه چهاردهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۴ (۱۴۰۲/۱۲/۹)}

 جلسه پانزدهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۳ (۱۴۰۲/۱۲/۹)}

 جلسه شانزدهم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۶ (۱۴۰۲/۱۲/۱۵)}

 جلسه هفدهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۵ (۱۴۰۲/۱۲/۱۶)}

 جلسه هجدهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۴ (۱۴۰۲/۱۲/۱۶)}

 جلسه نوزدهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۵ (۱۴۰۲/۱۲/۲۳)}

 جلسه بیستم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۶ (۱۴۰۲/۱۲/۲۳)}

 جلسه بیست و یکم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۶ (۱۴۰۲/۱۲/۲۳)}

 جلسه بیست و دوم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۱/۲۱)}

 جلسه بیست و سوم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۱/۲۲)}

 جلسه بیست و چهارم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۱/۲۲)}

 جلسه بیست و پنجم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۱/۲۹)

 جلسه بیست و ششم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۱/۲۹)}

 جلسه بیست و هفتم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۱/۲۸)}

 جلسه بیست و هشتم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۲/۰۵)}

 جلسه بیست و نهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۲/۰۵)}

 جلسه سی ام هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۲/۰۵)

 جلسه سی و یکم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۲/۱۱)}

 جلسه سی و دوم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۲/۱۲)}

 جلسه سی و سوم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۲/۱۲)

 جلسه سی وچهارم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۲/۱۸)}

 جلسه سی و پنجم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۲/۱۹)}

 جلسه سی و ششم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۲/۱۹)

 جلسه سی و هفتم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۲/۲۵)}

 جلسه سی و هشتم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۲/۲۶)}

 جلسه سی و نهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۲/۲۶)

 جلسه  چهلم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی  (۱۴۰۳/۰۳/۱)}

 جلسه چهل و یکم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی (۱۴۰۳/۰۳/۲)

 جلسه چهل ودوم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی (۱۴۰۳/۰۳/۲)}

اسکرول به بالا