گروه آموزشی رهاورد

دوره هوش و استعدایابی (ویژه دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم)

جلسه اول هوش و استعداد یابی(۱۴۰۲/۱۰/۲۰)

جلسه دوم هوش و  استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۲۷)

جلسه سوم هوش و استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۰۴)

جلسه چهارم هوش و  استعداد یابی (۱۴۰۲/۱۰/۱۱)

جلسه پنجم  هوش و استعدادیابی {هوش منطق ریاضی ۱ {(۱۴۰۲/۱۱/۱۷)}

جلسه ششم هوش و استعدادیابی{ هوش طبیعی ۱ {(۱۴۰۲/۱۱/۱۸)}

 جلسه هفتم هوش و استعداد یابی {(هوش کلامی ۱ (۱۴۰۲/۱۱/۲۴)}

 جلسه هشتم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۲ (۱۴۰۲/۱۱/۲۵)}

جلسه نهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۲ (۱۴۰۲/۱۱/۲۵)}

 جلسه دهم هوش و استعدادیابی{(هوش منطق ریاضی ۳ (۱۴۰۲/۱۲/۱)}

 جلسه یازدهم هوش و استعدادیابی{(هوش طبیعی ۳ (۱۴۰۲/۱۲/۲)}

 جلسه دوازدهم هوش و استعدادیابی{(هوش کلامی ۲ (۱۴۰۲/۱۲/۲)}

اسکرول به بالا