گروه آموزشی رهاورد

دوره جامع تیزهوشان ورودی پایه هفتم C 1402-1403

دسته‌بندی‌ها:

هفته اول (۲۰-۲۶ آبان ۱۴۰۲)

هفته دوم (۲۷آبان – ۳آذر ۱۴۰۲)

هفته سوم (۴-۱۰ آذر ۱۴۰۲)

هفته چهارم (۱۱-۱۷ آذر ۱۴۰۲)

هفته پنجم (۱۸-۲۴ آذر ۱۴۰۲)

هفته ششم (۲۵آذر – ۱دی)

هفته هفتم (۲-۸ دی ۱۴۰۲)

هفته هشتم (۹-۱۵ دی ۱۴۰۲)

هفته نهم (۱۶-۲۲ دی ۱۴۰۲)

هفته دهم (۲۳-۲۹ دی ۱۴۰۲)

هفته یازدهم (۳۰دی – ۶بهمن ۱۴۰۲)

هفته دوازدهم (۷-۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

هفته سیزدهم (۱۴-۲۰ بهمن ۱۴۰۲)

هفته چهاردهم (۲۱-۲۷ بهمن ۱۴۰۲)

هفته پانزدهم (۲۸بهمن – ۴ اسفند ۱۴۰۲)

هفته شانزدهم (۵-۱۱ اسفند ۱۴۰۲)

هفته هفدهم (۱۲-۱۸ اسفند ۱۴۰۲)

هفته هجدهم (۱۹-۲۵ اسفند ۱۴۰۲)

کار در منزل های جلسه دوازدهم

پاسخ آزمونک شماره ۶

همایش رفع اشکال

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۳۹۹

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۴۰۰

مرور مکمل ششم – سمپاد ۱۴۰۱

آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش طبیعی ششم

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش کلامی ششم 

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش تجسمی ششم 

فایل آزمون هوش منطقی

-آزمون ۱ تا ۵  جامع هوش محاسباتی ششم 

اسکرول به بالا