گروه آموزشی رهاورد

دوره جامع تیزهوشان(استعداد تحلیلی) ورودی پایه دهم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

زمان تخمینی: ۶ ماه

دسته‌بندی‌ها:

هفته اول (۱-۷ مهر ۱۴۰۲) 

هفته دوم (۸-۱۴ مهر ۱۴۰۲)

هفته سوم (۱۵-۲۱ مهر ۱۴۰۲)

هفته چهارم (۲۲-۲۸ مهر ۱۴۰۲)

هفته پنجم (۲۹مهر – ۵آبان ۱۴۰۲)

هفته ششم ( ۶-۱۲ آبان ۱۴۰۲)

هفته هفتم (۱۳-۱۹ آبان ۱۴۰۲)

هفته هشتم (۲۰-۲۶ آبان ۱۴۰۲)

هفته نهم (۲۷آبان – ۳آذر ۱۴۰۲)

هفته دهم (۴-۱۰ آذر ۱۴۰۲)

هفته یازدهم (۱۱-۱۷ آذر ۱۴۰۲)

هفته دوازدهم (۱۸-۲۴ آذر ۱۴۰۲)

هفته سیزدهم (۲۵آذر – ۱دی ۱۴۰۲)

هفته چهاردهم (۲-۸ دی ۱۴۰۲)

هفته پانزدهم (۹-۱۵ دی ۱۴۰۲)

هفته شانزدهم (۱۶-۲۲ دی ۱۴۰۲)

هفته هفدهم (۲۳-۲۹ دی ۱۴۰۲)

هفته هجدهم (۳۰دی – ۶بهمن ۱۴۰۲)

هفته نوزدهم (۷-۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیستم (۱۴-۲۰ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیست و یکم (۲۱-۲۷ بهمن ۱۴۰۲)

هفته بیست و دوم (۲۸بهمن – ۴اسفند ۱۴۰۲)

هفته بیست و سوم (۵-۱۱ اسفند ۱۴۰۲)

هفته بیست و چهارم (۱۲-۱۸ اسفند ۱۴۰۲)

کار در  منزل های  جلسه دوازدهم

پاسخ آزمونک های شماره ۶

اسکرول به بالا